A.D. "Saobraćaj i transport"

23000 Zrenjanin, Petra Drapšina 1

Vesti     Kontakt

Upravni odbor »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD Zrenjanin , na svojoj sednici održanoj 5.10..2007., na osnovi člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata( Sl.gl.RS br.47/06) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Sl.gl.RS br.100/06 i 116/06 ) doneo je i javno objavljuje


IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
»SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD Zrenjanin

koja će se održati dana 23.10. 2007.g. sa početkom u 16 časova u sedištu društva u Zrenjaninu, Petra Drapšina 1
sa sledećim :

DNEVNIM REDOM


I PREDHODNI POSTUPAK: Izbor predsednika vanredne Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika, Imenovanje Komisije za glasanje i verifikacija – utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika
II REDOVNI POSTUPAK:
1. Donošenje odluke o određivanju punomoćnika za zastupanje društva »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD ZRENJANIN u predmetu Trgovinskog suda Zrenjanin evidentiranom pod brojem P-640/07 po tužbi tužioca Čaki Šandora protiv društva kao tuženog radi poništaja odluka skupštine akcionara od 10.8.07.g.
Lista akcionara utvrđuje se sa danom 24.9.2007.g.

Poziv za ovu sednicu upućuje se putem jednog dnevnog lista koji se štampa u tiražu od najmanje 100.000 primeraka i distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije 15 dana pre održavanja sednicei i bez prekida objavljuje na internet stranici društva u skladu sa zakonom.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju, samostalno ili udruženo , najmanje 1.000 akcija tj glasova . Ako se udružuju radi ostvarivanja učešća i odlučivanja, akcionari će sačiniti izjavu o ovlašćenom zajedničkom punomoćniku. Punomoćnik je dužan da urednu punomoć za zastupanje dostavi društvu najkasnije do 19.10.2007. ( petak ) do 15 časova.

U sedištu društva u Zrenjaninu, ul Petra Drapšina 1 obezbeđuje se uvid u sledeću dokumentaciju: predlog odluke o određivanju punomoćnika za zastupanje društva »SAOBRAĆAJ I TRANSPORT« AD ZRENJANIN u predmetu Trgovinskog suda Zrenjanin evidentiranom pod brojem P-640/07 po tužbi tužioca Čaki Šandora protiv društva kao tuženog - i to od dana objavljivanja sazivanja vanredne skupštine akcionara do 22.10.2007.g. , svakim radnim danom od 12-14 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Malušić Željko

 

 

 

 

A.D. Saobraćaj i transport